Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  27.01.2014р. зміна складу посадових осіб


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

27.01.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

33718227

5. Міжміський код та телефон, факс

0563739594 0563739780

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.01.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

№ 19 "Вiдомостi НКЦПФР"

29.01.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

fb_perspektiva.proemitent.info

в мережі Інтернет

30.01.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

24.01.2014

звільнено

головний бухгалтер

Кравчук Яна Валерiївна

АЕ 567114
01.04.1997 Бабушкiнський РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

0

Зміст інформації:

Вiдповiдно до наказу директора Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi- Товариство) вiд 24.01.2014р. №2- к/тр на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням звiльнено головного бухгалтера Товариства Кравчук Яну Валерiївну (паспорт АЕ № 567114, виданий 01.04.1997р. Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Перебувала на данiй посадi з 02.03.2011р. (2 роки 10 мiсяцiв). Кравчук Я.В. не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
На посаду головного бухгалтера нiкого не призначено, оскiльки вiдповiдно до наказу директора Товариства вiд 27.01.2014р. № 1-о у зв’язку з кадровими змiнами з штатного розпису пiдприємства вилучено посаду головного бухгалтера.

 

ProEmitent.INFO